Επικοινωνία

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  • Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
  • Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
  • Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
  • Ενίσχυση θεμελίωσης
  • Πάσσαλοι αντιστήριξης πρανών

Όλες οι επεμβάσεις, που έγιναν με γνώμονα την στατική αναβάθμιση των κτιρίων, τα θωράκισαν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετούν την μελλοντική χρήση τους.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
PROJECT OWNER : BANSMER ENTERPRISES LIMITED
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
1/3/2023
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
8 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
2.000.000€
ΕΡΓΟ:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 12, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛ. ΧΩΡΟΥ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Ο. ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ